Dog 14                

                                          

 

               VÅRDVAL REUMATOLOGI

                      i Stockholms Läns Landsting.

                                                         (Numera Region Stockholm)

                    Nyhet från SLL från 31 januari 2017

 

 

Så här är det: Om Du som reumatiker tillhör Stockholms Läns Landsting så saknas privata kvalificerade reumatologer  som är anslutna till SLL i Stockholm, och som Du kan få hjälp med genom högkostnadskortet. Det finns dock äldre privata läkare som tar emot patienter, men som dessvärre kostar därefter.

Men NU har en öppning för oss som är reumatiker kommit

Hälso-och sjukvårdsnämnden i SLL har i ett tjänsteutlåtande 2016-12-07 ( HSN 2016-4698) föreslagit att vi reumatiker inte behöver varken vara eller bli patienter på Reumatologklinikerna, akutsjukhusen, dvs Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus inom SLL.  (Region Stockholm)

 

 

 Tjänsteutlåtandet:  2016-12-07  HSN 2016-4698 

 "Förslag om avtalsform vid upphandling av specialiserad reumatologi utanför akutsjukhus".

Citat "I enlighet med målen i Framtidsplanen ska akutsjukhusens uppdrag renodlas mot vård som kräver akutsjukhusens resurser och kompetens. Det innebär att den specialiserande vården utanför akutsjukhusen ska byggas ut och förberedas för mottagande av patientgrupper som inte längre erbjuds vård vid akutsjukhusen." Slut citat.

 På sidan 2(3)  står även följande, citat: Hälso-och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en utredning av lämplig avtalsform för den reumatologiska vården som inte ska genomföras på akutsjukhus, utan inom den akademiska enheten eller inom primärvården." Slut citat.

Med den akademiska enheten, "Centrum för reumatologi" menas den reumatologmottagning som har startat upp sin mottagning inom området kring  Nya Karolinska. Det kan noteras att på denna akademiska enhet/specialistcentrum arbetar i princip alla sjukhusläkare som till vardags också arbetar på  akutsjukhusens reumatologmottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset och/eller Danderyds sjukhus, dvs forskning, utbildning-och universitetssjukhusen i Stockholm, (Region Stockholm).

 

OM Du som reumatiker inte vill ha TNF-hämmare eller någon  experimentell  t. ex. annan biologisk medicin på Reumatologklinikens/akutsjukhusens/forskningsklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus, vad händer då?

Jo, risk finns att  Du förlorar kanske den enda reumatologläkarkontakten som Du har haft under flera år. Det fattas privata SLL-anslutna  reumatologer  i Stockholm. (Region Stockholm).

 

 

På sidan 3 i  Tjänsteutlåtandet HSN 2016-4698 ,Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting: "Förslag om avtalsform vid upphandling av specialiserad reumatologi utanför akutsjukhus" står också fölande att läsa:

Citat: "Nationella riktlinjer och kartläggningsbehov har påvisat ett ökat behov av specialistvård inom Stockholms Läns Landsting. Att införa vårdval bör innebära förbättrad tillgänglighet för patienterna genom möjlighet för fler vårdgivare att etablera sig."Slut citat.

Vad innebär detta för oss som är reumatiker?

Jo,  vi får kvalificerade specialistutbildade reumatologläkare, som är SLL-anslutna att vända oss till, och dessa är då i privat regi. Vi kommer förmodligen inte behöva dansa tango med sjukhusläkaren och hens beslut, dvs att Du måste inte ta denna sortens medicin/infusion eller den  biologiska medicinen som sjukhusläkaren på akutsjukhusen/forskningssjukhusen anvisar Dig.  

Länk till Förslag om avtalsform vid upphandling av specialiserad reumatologi utanför akutsjukhus. HSN 2016-4698

http://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och sjukvardsnamnden/HSN-Sammantraden-2017/31-jan-2017/

            ....................................................................................

  

                                                        wolf.7.images.jpg

 

    ...........................................................................................................

 

Vad hände?

Jo, en sjukhusläkare inom SLL, vid namn Cecilia Carlens skriver en protestskrivelse om hur förfärligt och gräsligt det skulle bli för oss  patienter OM det blev FRITT VÅRDVAL REUMATOLOGI  i Stockholms Läns Landsting för privata, skickliga reumatologer att etablera sig.

ETT av sjukhusläkarens argument är följande : Citat "En splittring av den reumatologiska vården på ett antal vårdvalsenheter kommer att kraftigt försämra möjligheter till forskning och till att utbilda framtida reumatologer." Slut citat. Se nedan.

 

Citat från Svensk Reumatologisk Förening, ordförande sjukhusläkaren Cecilia Carlens, angående Hälso-och sjukvårdsförvaltningens beslut 31 januari 2017 att införa vårdval raumatologi i Stockholms Läns Landsting:

Komplett citat:, skrivet av sjukhusläkaren Cecilia Carlens:

Den 31 januari (2017) fattade Stockholms läns landsting beslut om att införa vårdval reumatologi trots att företrädare för patienter, profession, forskning och utbildning samtliga argumenterat mot förslaget. De styrande politikerna i landstinget har valt att varken ta hänsyn till kritiken eller analysera konsekvensera av ett vårdval reumatologi.

Landstingets styrande politiker skriver att "Nationella riktlinjer och behovskartläggningar har påvisat ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholms länd landsting. Införande av vårdval bör innebära förbättrad tillgänglighet." Vi inom professionen välkomnar utökade resurser till reumatologin i SLL eftersom man inom SLL, till skillnad från flera andra stora landsting, inte tillmötesgått de önskemål om utökade resurser som under flera års tid framförts av landstingets specialitetsråd i reumatologi.

SRF (Svensk Reumatologisk Förening) välkomnat möjligheterna till ett ökat utbud av reumatologisk vård i Stockholm, men anser att vårdval inte är en lämplig avtalsform för att nå detta mål:

Införande av vårdval kommer att leda till att vården för reumatiskt sjuka blir mer ojämlik i Stockholm och i övriga landet.


Ett vårdval som är taklös vad gäller både antalet privata etableringar och vad gäller förskrivning av biologiska läkemedel utan kostnadsansvar riskerar att ge kraftiga kostnadsökningar utan kvalitet, och att ta resurser från de mest sjuka patienterna till förmån för patienter med lindrigare sjukdom.


En splittring av den reumatiska vården på ett antal vårdvalsenheter kommer att kriftigt försämra möjligheterna till forskning och att till att utbilda framtida reumatologer.


SRF anser därför att resurser bör läggas på att utveckla de befintliga reumatologiska enheterna så att forskningen kan fortsätta och utvecklas istället för att avvecklas, och så att fler snarare än färre reumatologer kan utbildas. Frågor besvaras av SRFs ordförande Cecilia Carlens." Slut citat.

Se även

http://svenskreumatologi.se/svensk-reumatologisk-forening-riktar-stark-kritik-mot-beslut-att infora-vardval-reumatologi-stockholms-lans-landsting

                                                                              .........................................................................................................

 Jaha, vad har hänt sedan  då?

I tidskriften Reumatikervärlden 2017 nr 4 går att läsa följande på sidorna 6-7.

"Vårdvalet i Stockholm stoppat i sista stund" skrivet av Max Byström.

Varför? "När vårdvalet skulle godkännas i budgetfullmäktige i början av sommaren meddelade Sverigedemokraterna att de hade svängt i frågan. De valde tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att rösta ned förslaget. I och med detta har vårdval för patienter inom specialiserad reumatologi nu stoppats i Stockholms läns landsting."

                                            litenvovve.jpg